สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ
  1. เป็นตัวแทนของทันตแพทย์เอกชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นที่ปรึกษาของทันตแพทย์เอกชนเมื่อเกิดปัญหาในการประกอบวิชาชีพ
  3. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทันตแพทย์เอกชนกับประชาชนผู้รับบริการ
  4. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกทันตแพทย์เอกชนทั่วประเทศ
  5. เป็นศูนย์กลางในการสร้างความสมานฉันท์
  6. เป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้ทันตแพทย์เอกชนตระหนักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Thai-German Basic To Advance Implantology Course รุ่นที่ 10

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

รับสมัครทันตแพทย์Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7 Intensive Course in Rotary Endodontics รุ่นที่ 7

MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ