สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเมธี  เตชะปณิต นายกสมาคมฯ
2 นายทวีศักดิ์ สุธาธีรรัตน์ อุปนายก
3 นายสุรศักดิ์  วลีอิทธิกุล กรรมการและเลขาธิการ
4 นางสายสุดา  นิลสินธพ กรรมการและเหรัญญิก
5 นายกฤษฎา  ทิรานนท์ กรรมการและนายทะเบียน
6 นางสาวอัจฉรา  ปานแดง กรรมการและปฏิคม
7 นายอานนท์  ยินดีสุข กรรมการและประชาสัมพันธ์
8 นางสาวพรทิพา  ศิริวนิชสุนทร กรรมการและประชาสัมพันธ์
9 นายวรพงษ์  ปัญญายงค์ กรรมการและนักวิชาการ
10 นายเกษม  พินิจเบญจพล กรรมการ
11 นายชลอศักดิ์  อเนกสัมพันธ์ กรรมการ
12 นางบรรเจิดลักษณ์  วิศิษฎ์สรอรรถ กรรมการ
13 นายบุญทรง  จารุกานนท์ กรรมการ
14 นายพิชัย  อัศวินใจเพ็ชร์ กรรมการ
15 นายพรชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ กรรมการ
16 นายรัชภาส  พานิชอัตรา กรรมการ
17 นายริม  เกษสาคร กรรมการ
18 นายสมชาย  สุวรรณวลัยกร กรรมการ
     

Future Trends in Dentistry 2019MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ