สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเมธี  เตชะปณิต นายกสมาคมฯ
2 นายทวีศักดิ์ สุธาธีรรัตน์ อุปนายก
3 นายชลอศักดิ์ เอนกสัมพันธ์ กรรมการ
4 นายริม เกษสาคร กรรมการ
5 นายวรพงษ์ ปัญญายงค์ กรรมการ
6 นายสมชาย สุวรรณวลัยกร กรรมการ
7 นายบุญทรง จารุกานนท์ กรรมการ
8 นายพรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ กรรมการ
9 นายทรงวุฒิ ธนาคุณ กรรมการ
10 นายวัชรศักดิ์ ตุมราศวิน กรรมการ
11 นางสาวพิมพ์พิศา ศรีงามพร้อม กรรมการ
12 นางสาวนวพร ตั้งทวี กรรมการ
13 นายรัชภาส พานิชอัตรา กรรมการและนักวิชาการ
14 นายอานนท์ ยินดีสุข กรรมการและประชาสัมพันธ์
15 นางสาวอัจฉรา ปานแดง กรรมการและปฏิคม
16 นายพิชัย อัศวินใจเพ็ชร์ กรรมการและนายทะเบียน
17 นางสายสุดา นิลสินธพ กรรมการและเหรัญญิก
18 นายกฤษฎา ทิรานนท์ กรรมการและเลขาธิการ
     

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7 Future Trends in Dentistry 2019

Future Trends in Dentistry 2019

MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ