สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

ขอรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในเนื้อหาการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ตามที่ได้รับหนังสือจากทางคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเนื้อหาการสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จึงข้อความร่วมมือมายังสมาชิก และ บุคคลากรทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อจะเป็นประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อไป ตามหนังสือข้อความอนุเคราะห์ ที่ ศ.ป.ท./๑๑ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้
เอกสารหนังสือข้อความร่วมมือประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ : 31/01/2014 09:40:25
Thai-German Basic To Advance Implantology Course รุ่นที่ 10

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

รับสมัครทันตแพทย์Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7 Intensive Course in Rotary Endodontics รุ่นที่ 7

MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ