สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ณ  โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖     เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.


วันพฤหัสบดีที่   ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖
๒๓.๐๐ น.                รถบรรทุกหกล้อที่ใช้เป็นยานพาหนะขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ออกเดินทาง
วันศุกร์ที่   ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖

๐๖.๐๐ น.                  คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือแพทย์ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
                                โดยรถตู้โดยสาร

๐๙.๐๐  น.                 รถบรรทุกหกล้อที่ใช้เป็นยานพาหนะขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ เดินทางถึง                
                                 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

 ๐๙.๓๐ น.                คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือแพทย์ เดินทางถึง โรงเรียนสวนป่า 
                                 เขาชะอางค์ ดำเนินการติดตั้ง เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์จนแล้วเสร็จ

๑๗.๐๐ น.                 รถบัสโดยสาร ๒ คันถึงจุดนัดพบ (ที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

๑๘.๐๐ น.         คณะแพทย์ฯชุดใหญ่ ขึ้นรถบัสโดยสาร ออกเดินทางและรับประทานอาหารเย็นเป็น 
                                  ข้าวกล่องบนรถ

๒๑.๓๐ น.                 คณะแพทย์ฯเดินทางถึงสถานที่พักในตำบลพลวงทอง

วันเสาร์ที่   ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖             
๐๖.๓๐ น.                  คณะแพทย์ฯทั้งหมด รับประทานอาหารเช้าที่ บริเวณสถานที่พัก

๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ตรวจสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์และการทันตกรรม ณ โรงเรียนสวนป่า
                                   เขาชะอางค์

๐๙.๓๐ น.                  พิธีเปิดงาน

๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.  เก็บเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และ ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์  

๑๘.๓๐ น.                  รถบรรทุกเครื่องมือออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็นและร่วมสังสรรค์ที่ อบต.พลวงทอง

๒๒.๐๐ น.                 พักผ่อนตามอัธยาศัย    

วันอาทิตย์ ที่   ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖         
    
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้าที่ บริเวณสถานที่พัก

๐๙.๐๐ น.                  เยี่ยมชมสวนผลไม้และเที่ยวน้ำตก

๑๒.๓๐ น.                 แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารกลางวัน

๑๕.๐๐ น.                  คณะแพทย์ ฯ เดินทางถึงกรุง เทพ ฯโดยสวัสดิภาพ  
ประกาศเมื่อ : 27/01/2014 16:01:41
Thai-German Basic To Advance Implantology Course รุ่นที่ 10

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

รับสมัครทันตแพทย์Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7 Intensive Course in Rotary Endodontics รุ่นที่ 7

MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ