สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ณ  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ในวันเสาร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖     เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.วันพุธที่   ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖                          

๒๓.๐๐  น    รถบรรทุกหกล้อที่ใช้เป็นยานพาหนะขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ออกเดินทาง

วันศุกร์ที่   ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
       สำหรับชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือ 
       จำนวน ๑๓ คน ขึ้นเครื่องบินสนามบินดอนเมือง(ไม่มีค่าจอดรถ) 

๐๔.๓๐ น.           คณะแพทย์ฯชุดตั้งเครื่องมือ เข้าเช็คอินที่เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย
ควรไปถึงสนามบินก่อน  

๐๔.๓๐ (ในกรณีที่ท่านมีกระเป๋าหรือของที่ต้องโหลดใต้เครื่องกรุณาไปถึงสนามบินก่อน ๐๔.๐๐ น. เพราะอาจต้องใช้เวลาในการเข้าแถวเกือบครึ่งชั่วโมง) โปรดเตรียม บัตรประชาชนของท่านมาด้วยมิฉะนั้นจะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ 
และเมื่อได้รับตั๋วเครื่องบินจากผู้รับผิดชอบดูแลตั๋วเครื่องบินของสมาชิกกลุ่มของท่านแล้ว ท่านสามารถนำตั๋วพร้อมบัตรประชาชนไปที่เคาน์เตอร์แอร์เอเชียเพื่อโหลดกระเป๋าได้จากนั้นจึงนำตั๋วไปพร้อมบัตรประชาชนเช็คอินเพื่อรอขึ้นเครื่องได้เช่นกัน 
ท่านสามารถโหลดกระเป๋าเข้าใต้เครื่องบินได้ ๑ ใบ น้ำหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม 
ส่วนน้ำหนักของกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน ๗ กิโลกรัม 
หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ สิ่งต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบินติดตัวหรือใส่ในกระเป๋าที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน เช่น ของมีคมต่างๆ ของเหลวที่มีปริมาณมากกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือกระป๋องสเปรย์ ฯลฯ ซึ่งถ้ามี ท่านจะต้องถูกบังคับให้ทิ้งถังขยะทั้งหมด             

๐๖.๓๐ น.             เดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ กระบี่โดยสายการบินแอร์เอเชีย

๐๗.๔๕ น.   ถึงสนามบินกระบี่ จะมีรถตู้ ๒ คัน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มารอรับ 

๐๘.๐๐ น.   คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือรับประทานอาหารเช้า 
ที่ร้านติ่มซำอาก๋ง 

๑๐.๐๐ น.   คณะแพทย์ฯ ชุดจัดเตรียมสถานที่ฯ เดินทางถึงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 
ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ จนแล้วเสร็จ จากนั้นรับประทานอาหารเย็นและเดินทางถึงสถานที่พัก โรงแรมสลีปเวล (Sleep Whale Hotel) 
                           กรุณาเตรียมเสื้อเหลืองของหน่วยไปใส่ในวันเสาร์ด้วย
ประกาศเมื่อ : 27/01/2014 16:01:03
Thai-German Basic To Advance Implantology Course รุ่นที่ 10

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

รับสมัครทันตแพทย์Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Dental Congress 2023

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 7 TG-BIC 7 Intensive Course in Rotary Endodontics รุ่นที่ 7

MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ