สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 ทพ. ทวีศักดิ์ สุธาธีรรัตน์ นายกสมาคมฯ
2 ทพ. เมธี เตชะปณิต อุปนายกสมาคมฯ
3 ทพ. สุรศักดิ์ วลีอิทธิกุล เลขาธิการ
4 ทพญ. สายสุดา นิลสินธพ เหรัญญิก
5 ทพ. พิชัย อัศวินใจเพ็ชร์ ประชาสัมพันธ์
6 ทพ. กฤษฎา ทิรานนท์ นายทะเบียน
7 ทพญ. อัจฉรา  ปานแดง ปฏิคม
8 ทพ. เกษม พินิจเบญจพล กรรมการ
9 ทพ. ชลอศักดิ์ เอนกสัมพันธ์ นักวิชาการ
10 ทพ. ริม เกษมสาคร กรรมการ
11 ทพ. ชำนาญ ชนะภัย ที่ปรึกษา
12 ทพ. ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี ที่ปรึกษา
13 ทพ. สมนึก ชาญด้วยกิจ ที่ปรึกษา
14 ทพ. ภควัตร  ชาตริยานุโยค กรรมการ
15 ทพ. สมชาย สุวรรณวลัยการ กรรมการ
16 ทพญ.บรรเจิดลักษณ์  วิศิษฏ์สรอรรถ กรรมการ
17 ทพ. สำเริง อินกล่ำ ผู้ช่วยนักวิชาการ
18 ทพ. อานนท์  ยินดีสุข ผู้ช่วยนายทะเบียน
19 ทพญ. ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ กรรมการ
20 ทพญ. พรทิพา  ศิริวนิชสุนทร ประชาสัมพันธ์MESSAGE FROM TPDA PRESIDENT

วารสารงานสมาคมฯ